ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನವೆಂಬರ್‌ 2021

 

ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವೆಂಬರ್ 2021‌

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ
26 29-11-2021 ಮತ್ತು
30-11-2021
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ.192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 29-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
30-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
25 29-11-2021 ಮತ್ತು
30-11-2021
ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 29-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
30-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
24 30-11-2021  ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 30-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
23 29-11-2021 ಮತ್ತು
30-11-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 29-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
30-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
22 29-11-2021  ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 29-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
21 30-11-2021 ರಿಂದ
03-12-2021
ಐ ಸಿ ಟಿ, ಎ ಸಿ ಪಿ, ಎಂ ಬಿ ಎ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  30-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
01-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
02-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
03-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು
20 25-11-2021 ಮತ್ತು
26-11-2021
Compliance to Audit Paras' ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 25-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
26-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
19 25-11-2021 ಮತ್ತು
26-11-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 25-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
26-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
18 23-11-2021 ರಿಂದ
26-11-2021
ಐ ಸಿ ಟಿ, ಎ ಸಿ ಪಿ, ಎಂ ಬಿ ಎ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  23-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
24-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
25-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
26-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು
17 23-11-2021 ರಿಂದ
26-11-2021
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 23-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
24-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
25-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
26-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
16 18-11-2021 ರಿಂದ
20-11-2021
ಫೈನಾನ್ಸ್  ಫಾರ್ ನೋನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 18-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
19-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
20-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
15 18-11-2021 ಮತ್ತು
19-11-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 18-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
14 18-11-2021 ಮತ್ತು
19-11-2021
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 18-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
13 15-11-2021 ಮತ್ತು
16-11-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
12 19-11-2021 ಮತ್ತು
20-11-2021
ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 19-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
20-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
11 15-11-2021 ರಿಂದ
18-11-2021
ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
10 16-11-2021 ರಿಂದ
19-11-2021
ಐ ಸಿ ಟಿ, ಎ ಸಿ ಪಿ, ಎಂ ಬಿ ಎ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  16-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
17-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
18-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
19-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು
09 16-11-2021 ರಿಂದ
20-12-2021
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  16-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
17-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
18-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
19-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
20-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
08 11/11/2021 ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 11-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
07 10/11/2021 ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
06 11-11-2021 ಮತ್ತು
12-11-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 11-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
12-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
05 08-11-2021 ಮತ್ತು
09-11-2021
ಖಜಾನೆ-II ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 08-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
09-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
04 08-11-2021 ಮತ್ತು
09-11-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 08-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
09-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
03 08-11-2021 ರಿಂದ
12-11-2021
ಡ್ರಗ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 08-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
09-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
10-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
11-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
12-11-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
02 09-11-2021 ರಿಂದ
12-11-2021
ಐ ಸಿ ಟಿ, ಎ ಸಿ ಪಿ, ಎಂ ಬಿ ಎ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  09-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
10-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
11-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
12-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು
01 08-11-2021 ರಿಂದ
15-12-2021
ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತರಬೇತಿ 08-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
09-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
10-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
11-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
12-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
15-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
16-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
17-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
18-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
19-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
20-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
23-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
24-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
25-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
26-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
29-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
30-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
01-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
02-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
03-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
04-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
06-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
07-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
08-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
09-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
10-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
13-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
14-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
15-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-12-2021 01:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080