ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜುಲೈ 2021

 

ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜುಲೈ- 2021‌

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ
21 28-07-2021 ಮತ್ತು
29-07-2021
ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 28-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
29-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
20 26-07-2021 ಮತ್ತು
27-07-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 26-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
27-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
19 29-07-2021 ಮತ್ತು
30-07-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 29-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
30-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
18 28-07-2021 ಮತ್ತು
29-07-2021
ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ -2013 ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 28-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
29-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
17 28-07-2021 ಮತ್ತು
29-07-2021
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 28-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
29-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )
16 19-07-2021 ರಿಂದ
20-07-2021 ಮತ್ತು 22-07-2021 ರಿಂದ 23-07-2021 ಮತ್ತು 26-07-2021 to 31-07-2021
ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು
ಭಾಗ -II ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
19-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
20-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
22-07-20212 ಅವಧಿಗಳು
23-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
26-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
27-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
28-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
29-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
30-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
31-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
15 22-07-2021 ಮತ್ತು
23-07-2021
ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 22-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
23-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
14 22-07-2021 ಮತ್ತು
23-07-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 22-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
23-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
13 19-07-2021 ರಿಂದ
23-07-2021
ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 19-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
20-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
22-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
23-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
12 12-07-2021 ರಿಂದ 17-07-2021 ಮತ್ತು 19-07-2021 ರಿಂದ 20-07-2021 ಮತ್ತು 22-07-2021 ರಿಂದ 23-07-2021 ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 12-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
13-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
14-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
20-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
22-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
23-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
11 14-07-2021 ಮತ್ತು
17-07-2021
ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 14-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
10 12-07-2021 ಮತ್ತು
17-07-2021
ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 12-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
13-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
14-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
09 15-07-2021 ಮತ್ತು
16-07-2021
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
08 15-07-2021 ಮತ್ತು
16-07-2021
'Compliance to Audit Paras' ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
07 12-07-2021 ರಿಂದ 17-07-2021 ಮತ್ತು 19-07-2021 ರಿಂದ 20-07-2021 ಮತ್ತು 22-07-2021 ರಿಂದ 23-07-2021 ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 12-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
13-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
14-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
20-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
22-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
23-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )
06 12-07-2021 ರಿಂದ
16-07-2021
ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ‘ಡ್ರಗ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ’ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 12-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
13-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
14-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-07-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
05  06-07-2021 ಅರ್ಧ ದಿನದ ಆನ್-ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 06-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು
04 08-07-2021 ರಿಂದ 09-07-2021 "ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 07-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
08-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
03 07-07-2021 ರಿಂದ 08-07-2021 ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 07-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
08-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು(ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )
02 05-07-2021 ರಿಂದ 06-07-2021 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 05-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
01 05-07-2021 ರಿಂದ 06-07-2021 ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 05-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-07-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-07-2021 02:39 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080