ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜನವರಿ 2022

 

ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನವರಿ 2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ
18 24-01-2022 ರಿಂದ
29-01-2022
ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 24-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
25-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
27-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
28-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
29-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
17 27-01-2022 ಮತ್ತು
28-01-2022
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 27-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
28-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
16 20-01-2022 ಮತ್ತು
21-01-2022
ಖಜಾನೆ-II ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 20-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
21-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
15 18-01-2022 ಮತ್ತು
19-01-2022
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 18-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
19-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
14 18-01-2022 ಮತ್ತು
19-01-2022
ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 18-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
19-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
13 17-01-2022 ಮತ್ತು
18-01-2022
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 17-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
18-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
12 18-01-2022 ರಿಂದ
20-01-2022
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 18-01-2022-4 ಅವಧಿಗಳು
19-01-2022-4 ಅವಧಿಗಳು
20-01-2022-4 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಿ ಎಲ್ ವಾಸುದೇವ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
11 12-01-2022 ಮತ್ತು
13-01-2022
ಖಜಾನೆ-II ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 12-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
13-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
10 11-01-2022 ಮತ್ತು
12-01-2022
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 11-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
12-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
09 11-01-2022 ಮತ್ತು
12-01-2022
Compliance to Audit Paras' ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 11-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
12-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
08 10-01-2022 ರಿಂದ
14-01-2022
"Compounding & Confiscation"  ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
11-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
12-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
13-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
14-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
07 05-01-2022 ಮಕ್ಕಳ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 05-01-2022-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
06 03-01-2022 ಮಕ್ಕಳ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 03-01-2022-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
05 03-01-2022 ರಿಂದ
07-01-2022
ಒ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  03-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
04-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
05-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
06-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
07-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
04 05-01-2022 ಮತ್ತು
06-01-2022
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 05-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
06-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
03 05-01-2022 ಮತ್ತು
06-01-2022
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 05-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
06-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮ ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
02 04-01-2022 ರಿಂದ
07-01-2022
ಒ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  04-01-2022-4 ಅವಧಿಗಳು
05-01-2022-4 ಅವಧಿಗಳು
06-01-2022-4 ಅವಧಿಗಳು
07-01-2022-4 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
01 03-01-2022 ರಿಂದ
07-01-2022
ಡ್ರಗ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 03-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
04-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
05-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
06-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
07-01-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-01-2022 12:13 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080