ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಫೆಬ್ರವರಿ 2022

 

ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ
19 22-02-2022 &
24-02-2022
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸರ್ ಕೋರ್ಸ್ 22-02-2022-4 sessions
23-02-2022-4 sessions
24-02-2022-4 sessions
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಗಾರರು (ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ) ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ.ಎಚ್‌.ಎನ್‌     ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
18 21-02-2022 &
24-02-2022
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 21-02-2022-4sessions
22-02-2022-4 sessions
23-02-2022-4 sessions
24-02-2022-4 sessions
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎನ್‌ ಬಿರಾದಾರ   ಸಮಾಲೋಚಕರು     
17 21-02-2022 &
25-02-2022
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 21-02-2022-4sessions
22-02-2022-4 sessions
23-02-2022-4 sessions
24-02-2022-4 sessions
25-02-2022-4 session
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
16 24-02-2022 &
25-02-2022
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿಧಾನ 24-02-2022-2 sessions
25-02-2022-2 sessions
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ  ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಹೆಗಡೆ   ಸಲಹೆಗಾರರು (ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
15 22-02-2022 &
23-02-2022
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿಧಾನ 22-02-2022-2 sessions
23-02-2022-2 sessions
ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
14 18-02-2022 &             19-02-2022 ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 18-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
19-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಹೆಗಡೆ   ಸಲಹೆಗಾರರು (ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
13 16-02-2022 &         17-02-2022 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 16-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
17-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಹೆಗಡೆ   ಸಲಹೆಗಾರರು (ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
12 15-02-2022 &
19-02-2022
ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15-02-2022-4 ಅವಧಿಗಳು
16-02-2022-4 ಅವಧಿಗಳು
17-02-2022-4 ಅವಧಿಗಳು
18-02-2022-4 ಅವಧಿಗಳು
19-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಹೆಗಡೆ   ಸಲಹೆಗಾರರು (ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
11 15-02-2022 &
16-02-2022
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
16-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎನ್‌ ಬಿರಾದಾರ   ಸಮಾಲೋಚಕರು     
10 14-02-2022 &
18-02-2022
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 14-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
15-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
16-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
17-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
18-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
09 14-02-2022 &
15-02-2022
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 14-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
15-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಹೆಗಡೆ   ಸಲಹೆಗಾರರು (ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
08 14-02-2022 &
15-02-2022
ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 14-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
15-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
07 10-02-2022 ಮತ್ತು
11-02-2022
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
11-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
06 10-02-2022 ಮತ್ತು
11-02-2022
ಖಜಾನೆ-II ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
11-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
05 07-02-2022 ರಿಂದ
11-02-2022
ಡ್ರಗ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 07-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
08-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
09-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
10-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
11-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
04 07-02-2022 ಮತ್ತು
08-02-2022
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 07-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
08-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
03 07-02-2022 ಮತ್ತು
08-02-2022
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 07-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
08-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
02 03-02-2022 ಮತ್ತು
04-02-2022
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 03-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
04-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
01 01-02-2022 ರಿಂದ
04-02-2022
ಸಂಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 01-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
02-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
03-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
04-02-2022-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-03-2022 12:59 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080