ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2021

 

ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021‌

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ
29 31-12-2021  ಮಕ್ಕಳ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 31-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ
28 29-12-2021  ಮಕ್ಕಳ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 29-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
27 27-12-2021  ಮಕ್ಕಳ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 27-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
26 29-12-2021  ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 29-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌರ‍್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
25 28-12-2021  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 28-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌರ‍್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
24 27-12-2021  ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 27-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌರ‍್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
23 27-12-2021 ರಿಂದ
31-12-2021
ಒ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  27-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
28-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
29-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
30-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
31-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
22 13-12-2021 ಮತ್ತು
14-12-2021
ಮಕ್ಕಳ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 13-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
14-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ
21 14-12-2021 ರಿಂದ
17-12-2021
ಐ ಸಿ ಟಿ, ಎ ಸಿ ಪಿ, ಎಂ ಬಿ ಎ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  14-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
15-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
16-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
17-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು
20 14-12-2021 ರಿಂದ
18-12-2021
ಡ್ರಗ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 14-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
19 6/12/2021 ಮತ್ತು 8/12/2021 ಮತ್ತು 10/12/2021 ಮಕ್ಕಳ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 06-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
08-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
10-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
18 10/12/2021 ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಿ ಎಲ್ ವಾಸುದೇವ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
17 9/12/2021 ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 09-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಿ ಎಲ್ ವಾಸುದೇವ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
16 8/12/2021 ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 08-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಿ ಎಲ್ ವಾಸುದೇವ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
15 7/12/2021 ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 07-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌರ‍್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
14 6/12/2021 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 06-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌರ‍್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
13 8/12/2021 ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 08-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌರ‍್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
12 07-12-2021 ರಿಂದ
10-12-2021
ಐ ಸಿ ಟಿ, ಎ ಸಿ ಪಿ, ಎಂ ಬಿ ಎ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  07-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
08-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
09-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
10-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು
11 09-12-2021 ಮತ್ತು
10-12-2021
ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 09-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
10-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
10 08-12-2021 ಮತ್ತು
09-12-2021
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 08-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
09-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
09 06-12-2021 ರಿಂದ
10-12-2021 ಮತ್ತು
13-12-2021 ರಿಂದ
17-12-2021
ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 06-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
08-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
09-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
10-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
13-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
14-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
08 06-12-2021 ಮತ್ತು
07-12-2021
"ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 06-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
07 3/12/2021 ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ.192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 03-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ‍್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)
06 2/12/2021 ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 02-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ‍್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
05 1/12/2021 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 01-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ‍್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ಬಿ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು
04 02-12-2021 ರಿಂದ
03-12-2021
ಖಜಾನೆ-II ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 02-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
03 01-12-2021 ರಿಂದ
04-12-2021
ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 01-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
04-12-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
02 30-11-2021 ರಿಂದ
03-12-2021
ಐ ಸಿ ಟಿ, ಎ ಸಿ ಪಿ, ಎಂ ಬಿ ಎ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  30-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
01-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
02-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
03-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು
01 08-11-2021 ರಿಂದ
15-12-2021
ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತರಬೇತಿ 08-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
09-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
10-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
11-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
12-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
15-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
16-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
17-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
18-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
19-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
20-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
23-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
24-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
25-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
26-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
29-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
30-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
01-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
02-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
03-11-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
04-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
06-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
07-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
08-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
09-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
10-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
13-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
14-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
15-12-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-04-2022 12:58 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080