ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020

ಆನ್-ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020

ಕ್ರ ಸಂ

ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ

ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು

ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ

ಇಲಾಖೆ

ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ

29

28-09-2020 ರಿಂದ  30-09-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕುರಿತು ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

28-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

29-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

30-09-2020-4 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

28

 28-09-2020 ರಿಂದ  30-09-2020

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ನಿಯಮಗಳು (ರಿಫ್ರೆಶರ್)

28-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

29-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

30-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

27

28-09-2020 ರಿಂದ 30-09-2020

ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು

ಭಾಗ -1 (ಸಹಾಯಕ ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ)

 

28-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

29-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

30-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

26

28-09-2020 ರಿಂದ 29-09-2020

ಖಜಾನೆ -2ರ ಕುರಿತು  ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

28-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

29-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

25

28-09-2020 ರಿಂದ 29-09-2020

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 

28-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

29-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

24

28-09-2020 ರಿಂದ 29-09-2020

ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

28-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

29-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ

 ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು 

 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )

23

25-09-2020

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ನಿಯಮಗಳು (ರಿಫ್ರೆಶರ್)

25-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

22

23-09-2020 ರಿಂದ 24-09-2020

ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

23-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

24-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

21

23-09-2020 ರಿಂದ 24-09-2020

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 

23-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

24-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

20

21-09-2020 ರಿಂದ 24-09-2020

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ರಿಫ್ರೆಶರ್) (ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಂದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು)

21-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

22-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

23-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

24-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

19

21-09-2020 ರಿಂದ 25-09-2020

ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು

ಭಾಗ -1 (ಸಹಾಯಕ ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ)

 

 

 

21-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

22-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

23-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

24-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

25-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

18

21-09-2020 ರಿಂದ 25-09-2020

ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕುರಿತು  ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

21-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

22-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

23-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

24-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

25-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

17

21-09-2020 ರಿಂದ 22-09-2020

ಖಜಾನೆ -2ರ ಕುರಿತು  ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

21-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

22-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

16

21-09-2020 ರಿಂದ 22-09-2020

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

21-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

22-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

 15

 18-09-2020 ರಿಂದ 19-09-2020

 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  

 18-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

19-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ

 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು

 14

 18-09-2020 ರಿಂದ 19-09-2020

 ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

18-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

19-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ

  ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

 13

 14-09-2020 ರಿಂದ 18-09-2020

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕುರಿತು ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 

 14-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

15-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು     16-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

18-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

 12

 14-09-2020 ರಿಂದ 15-09-2020

 ಖಜಾನೆ -2ರ ಕುರಿತು  ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

14-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

15-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ 

 ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

 11

 14-09-2020 ರಿಂದ 15-09-2020

 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  

14-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

15-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ

 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು

10

 07-09-2020 ರಿಂದ 11-09-2020

 ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 07-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

08-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

09-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

10-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

11-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

 ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

9

07-09-2020 ರಿಂದ 11-09-2020

 ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕುರಿತು  ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 07-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

08-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

09-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

10-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

11-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

 ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

8

07-09-2020 ರಿಂದ 10-09-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕುರಿತು ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 

07-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

08-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

09-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

10-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

7

07-09-2020 ರಿಂದ    08-09-2020

ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

07-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

08-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ

 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

6

04-09-2020 ರಿಂದ    05-09-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 'ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ' ಕುರಿತುಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

04-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

05-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು

(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು

5

03-09-2020 ರಿಂದ 04-09-2020

ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

03-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

04-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

4

03-09-2020 ರಿಂದ 04-09-2020

ಖಜಾನೆ -2ರ ಕುರಿತು  ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

03-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

04-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಡಿ ಎಸ್‌ ಇ ಆರ್‌ ಟಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

3

01-09-2020 ರಿಂದ 04-09-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕುರಿತು ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

01-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

02-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

03-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

04-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು

2

01-09-2020 ರಿಂದ 02-09-2020

ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

01-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

02-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು 

 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )

1

01-09-2020 ರಿಂದ 04-09-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

01-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

02-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

03-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

04-09-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಪ್ರೋ|| ಎಂ. ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-10-2020 11:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080