ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಕ್ಟೋಬರ್- 2020

 

ಆನ್-ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್- 2020‌

ಕ್ರಮ    ಸಂಖ್ಯೆ

ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ

ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು

ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ

ಇಲಾಖೆ

ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ

19

27-10-2020 ರಿಂದ    28-10-2020

ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ


27-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
28-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

18

27-10-2020 ರಿಂದ  28-10-2020

"ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ


27-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
28-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

17

22-10-2020 ರಿಂದ    23-10-2020

ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ


22-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
23-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು
(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು

16

20-10-2020 ರಿಂದ     21-10-2020

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

20-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
21-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು
(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು

15

19-10-2020 ರಿಂದ    23-10.2020 ಮತ್ತು
27-10-2020 ರಿಂದ 29-10-2020

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಓ. ಬಿ ಮತ್ತು ಎಚ್. ಅರ್.‌ ಎಮ್‌ ಕುರಿತು  ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

19-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
20-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
21-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
22-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
23-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
27-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
28-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
29-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

14

20-10-2020 ರಿಂದ 22-10-2020

ಎಲ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರೊ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ದೃಷ್ಷಿಕೋನ  3 ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

20-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
21-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
22-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

13

19-10-2020 ರಿಂದ    22-10-2020

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಡಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಜೆಂಡರ್ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

19-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
20-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
21-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
22-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

12

19-10-2020 ರಿಂದ    23-10-2020

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

19-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
20-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
21-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
22-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
23-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

11

 17-10-2020,       19-10-2020 ರಿಂದ     23-10-2020 ಮತ್ತು   27-10-2020 ಮತ್ತು   28-10-2020

ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

17-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
19-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
20-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
21-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
22-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
23-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
27-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
28-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು
(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು

10

14-10-2020 ರಿಂದ 15-10-2020

ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

14-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
15-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

9

12/10/2020 ರಿಂದ 13-10-2020

ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

12-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
13-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು
(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು

8

05-10-2020 ರಿಂದ
 09-10-2020

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ " 30ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ GST (IECG)" ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

05-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
07-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
08-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

7

05-10-2020 ರಿಂದ
 09-10-2020

ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

05-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
07-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
08-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )

6

05-10-2020 ರಿಂದ
 09-10-2020

ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು  ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

05-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
07-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
08-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

5

05-10-2020 ರಿಂದ
 09-10-2020

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

05-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
07-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
08-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

4

 05-10-2020 ರಿಂದ
 09-10-2020  ಮತ್ತು
12-10-2020
ರಿಂದ 17-10-2020 ಮತ್ತು     19-10-2020

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

05-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
07-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
08-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
12-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
13-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
14-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
15-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
16-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು       17-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು    19-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

3

 05-10-2020 ರಿಂದ
 09-10-2020 ಮತ್ತು
12-10-2020
ರಿಂದ                  17-10-2020

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

05-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
07-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
08-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
12-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
13-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
14-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
15-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
16-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
17-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

2

01-10-2020
ಮತ್ತು
03-10-2020
ರಿಂದ -09-10-2020

‘ಫೈನ್ಯಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಫನ್‍ಕ್ಷನ್ಸ್ ‘ ನ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಶ್ಜೇತನ ತರಬೇತಿ

01-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
03-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
05-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
07-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
08-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

1

01-10-2020
ಮತ್ತು
03-10-2020

ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

01-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
03-10-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-10-2020 01:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080