ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನವೆಂಬರ್‌ 2020

 ಆನ್-ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವೆಂಬರ್- 2020‌

 

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ

ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು

ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ

ಇಲಾಖೆ

ತರಬೇತಿ

ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ

20

26-11-2020
ರಿಂದ
27-11-2020

"ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

26-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
27-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

19

26-11-2020
ರಿಂದ
27-11-2020

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

26-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
27-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

18

24-11-2020
ರಿಂದ
27-11-2020

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

24-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
25-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
26-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
27-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

17

24-11-2020
ರಿಂದ
27-11-2020

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಡಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಜೆಂಡರ್ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

24-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
25-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
26-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
27-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

16

23-11-2020
ರಿಂದ
27-11-2020

37ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ GSTP's ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

23-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
24-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
25-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
26-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
27-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

15

21-11-2020

ಐ ಬಿಸಿ ಮತ್ತಯ ಎನ್‌ ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

21-11-2020

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

14

19-11-2020
ರಿಂದ
20-11-2020

"ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

19-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
20-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

13

18-11-2020
ರಿಂದ
20-11-2020

ಎಲ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರೊ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ದೃಷ್ಷಿಕೋನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

18-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು                 19-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
20-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

12

17-11-2020
ರಿಂದ
21-11-2020, 23-11-20201 ರಿಂದ 25-11-2020

ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

17-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
18-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು                  19-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
20-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು                  21-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
23-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು                  24-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
25-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

11

17-11-2020
ರಿಂದ
21-11-2020, 23-11-20201 ರಿಂದ 25-11-2020

OB ಮತ್ತು HRM ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

17-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
18-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು                 19-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
20-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು                 21-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
23-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು                  24-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
25-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

10

17-11-2020
ರಿಂದ
18-11-2020

ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

17-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
18-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆಸಲಹೆಗಾರರು
(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತುಬೋಧಕರು

9

10-11-2020
ರಿಂದ
13-11-2020

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

10-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
11-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
12-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
13-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

8

10-11-2020
ರಿಂದ
12-11-2020

ಎಲ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರೊ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ದೃಷ್ಷಿಕೋನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

10-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
11-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
12-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

7

09-11-2020
ರಿಂದ
12-11-2020

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಡಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಜೆಂಡರ್ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

09-11-2020-2ಅವಧಿಗಳು
10-11-2020- 2 ಅವಧಿಗಳು
11-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
12-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

6

03-11-2020 ರಿಂದ
07-11-2020 ಮತ್ತು
09-11-2020
ರಿಂದ 13-11-2020

ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

03-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
04-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
05-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
07-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
10-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
11-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
12-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
13-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )

5

03-11-2020 ರಿಂದ
07-11-2020 ಮತ್ತು
09-11-2020
ರಿಂದ 13-11-2020

ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು
ಭಾಗ -II ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

03-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
04-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
05-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
07-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
10-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
11-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
12-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
13-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

4

03-11-2020 ರಿಂದ
07-11-2020 ಮತ್ತು
09-11-2020
ರಿಂದ 13-11-2020

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

03-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
04-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
05-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
07-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
10-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
11-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
12-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
13-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಪ್ರೋ|| ಎಂ. ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )

3

03-11-2020 ರಿಂದ
07-11-2020

ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ‘ಡ್ರಗ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ’ ಕುರಿತುಪರಿಚಯ್ಮಾಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

03-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
04-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
05-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
07-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

2

02-11-2020 ರಿಂದ
07-11-2020

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

02-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
03-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
04-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
05-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
07-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

1

02-11-2020 ರಿಂದ
07-11-2020 ಮತ್ತು
09-11-2020
ರಿಂದ 13-11-2020

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

02-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
03-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
04-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
05-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
06-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
07-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
10-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
11-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
12-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
13-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
13-11-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

 

 

       

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-11-2020 03:41 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080