ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜೂನ್‌ 2020

ಆನ್-ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಜೂನ್ 2020

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ
13 29-06-2020 ರಿಂದ      30-06-2020 ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್’ ಕುರಿತು  ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 29-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು       30-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು    ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
12 29-06-2020 ರಿಂದ     02-07-2020 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕುರಿತು ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  29-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು       30-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು        01-07-2020-2ಅವಧಿಗಳು       02-07-2020-2ಅವಧಿಗಳು    ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
11 29-06-2020 ರಿಂದ      30-06-2020 ಖಜಾನೆ -2ರ ಕುರಿತು  ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 29-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು       30-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು   ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ .  ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
10 24-06-2020 ರಿಂದ      25-06-2020 ಖಜಾನೆ -2ರ ಕುರಿತು  ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 24-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು      25-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ .  ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
9 22-06-2020  ರಿಂದ      23-06-2020       “ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 22-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು    23-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು   ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
8 22-06-2020  ರಿಂದ    25-06-2020         ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕುರಿತು ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  22-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು        24-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು      25-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು      26-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
7 22-06-2020             ರಿಂದ   03-07-2020 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಅನ್‍ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  22-06-2020 -2ಅವಧಿಗಳು      23-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು       24-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು       25-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು       26-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು        29-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು       30-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು         1-07-2020-2ಅವಧಿಗಳು          2-07-2020-2ಅವಧಿಗಳು          03-07-2020-2ಅವಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರೋ|| ಎಂ. ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )
6 19-06-2020  ರಿಂದ      20-06-2020 ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್’ ಕುರಿತು  ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 19-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು      20-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
5 19-06-2020  ರಿಂದ      20-06-2020 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ   19-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು       20-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
4 17-06-2020  ರಿಂದ      18-06-2020 ‘ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್’ ಕುರಿತು  ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 17-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು       18-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )
3 17-06-2020  ರಿಂದ      18-06-2020  “ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 17-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು       18-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು
2 15-06-2020  ರಿಂದ      16-06-2020 ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ “ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಈ ಕುರಿತು  ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ತರಬೇತಿ. 15-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು       16-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು
1 15-06-2020  ರಿಂದ      16-06-2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ‘ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು       16-06-2020-2ಅವಧಿಗಳು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-07-2020 11:35 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080