ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜನವರಿ 2021

ಆನ್-ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ -ಜನವರಿ 2021

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ

ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು

ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ

ಇಲಾಖೆ

ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ

30

28-01-2021 ರಿಂದ

29-01-2021

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

28-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
29-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು (ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತುಬೋಧಕರು

29

27-01-2021 ರಿಂದ

04-02-2021

ಒಬಿ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎಂ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

27-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
28-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
29-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
30-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
01-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
04-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

28

27-01-2021 ರಿಂದ

28-01-2021

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

27-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
28-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು (ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತುಬೋಧಕರು

27

25-01-2021 ರಿಂದ

27-01-2021

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ GSTP's ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

25-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
26-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
27-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

26

11-01-2021 ರಿಂದ
13-01-2021 ಮತ್ತು

15-01-2021 ರಿಂದ

16-01-2021 ಮತ್ತು
18-01-2021 ರಿಂದ
22-01-2021

‘ಫೈನ್ಯಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಫನ್‍ಕ್ಷನ್ಸ್‘ ನ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಮುಂದುವರೆದ ತರಬೇತಿ)

11-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು

13-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು

15-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು

16-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

18-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
20-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು
21-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು
22-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು  

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಾಡಿಗ್,

ಸಮಾಲೋಚಕರು

25

18-01-2021 ರಿಂದ

22-01-2021 ಮತ್ತು

25-01-2021 &

27-01-2021 ರಿಂದ

28-01-2021

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

18-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು
19-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು
20-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು
21-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು
22-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು

25-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು

27-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು

28-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು

24

18-01-2021 ರಿಂದ

22-01-2021

ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕುರಿತ ತರಬೇತಿ.

18-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು
19-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು
20-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು
21-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು
22-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

23

11-01-2021 ರಿಂದ
13-01-2021 ಮತ್ತು

15-01-2021 ರಿಂದ

16-01-2021ಮತ್ತು

18-01-2021 ರಿಂದ

22-01-2021

ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

(ಮುಂದುವರೆದ ತರಬೇತಿ)

18-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
20-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
21-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
22-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)

22

21-01-2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ(PFMS) ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

21-01-2021– 4 ಅವಧಿಗಳು

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಬಿ.ಶಶಿಕಲಾ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು,

21


22-01-2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ(PFMS) ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

22-01-2021– 4 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಬಿ.ಶಶಿಕಲಾ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು,

20

19-01-2021 ರಿಂದ
20-01-2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಸೆಳೆಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ

19-01-2021– 2 ಅವಧಿಗಳು

20-01-2021– 2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ.ಸಿ. ಸಮಾಲೋಚಕರು

19

11-01-2021 ರಿಂದ
13-01-2021 ಮತ್ತು

15-01-2021 ರಿಂದ
16-01-2021 ಮತ್ತು
18-01-2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಮುಂದುವರೆದ ತರಬೇತಿ)

11-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು

13-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು

15-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು

16-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು

18-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ.ಸಿ. ಸಮಾಲೋಚಕರು

18

16-01-2021

ಐ ಬಿಸಿ ಮತ್ತ ಯ ಎನ್‌ ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

16-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

17

15-01-2021 ರಿಂದ

16-01-2021

ಖಜಾನೆ II ರ  ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

15-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

16

15-01-2021

ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

15-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

15

13-01-2021

ಐ ಬಿಸಿ ಮತ್ತ ಯ ಎನ್‌ ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

13-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

14

12-01-2021

ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

12-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

13

11-01-2021 ರಿಂದ 
13-01-2021 ಮತ್ತು

15-01-2021 ರಿಂದ          16-01-2021 ಮತ್ತು

18-01-2021 ರಿಂದ 
22-01-2021

‘ಫೈನ್ಯಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಫನ್‍ಕ್ಷನ್ಸ್ ‘ ನ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

11-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
12-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
13-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
20-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
21-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
22-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

12

11-01-2021 ರಿಂದ 
13-01-2021 ಮತ್ತು

15-01-2021 ರಿಂದ

16-01-2021 ಮತ್ತು
18-01-2021 ರಿಂದ 
22-01-2021

ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

11-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
12-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
13-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
20-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
21-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
22-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)

11

11-01-2021 ರಿಂದ
13-01-2021 ಮತ್ತು

15-01-2021 ರಿಂದ
16-01-2021 ಮತ್ತು
18-01-2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

11-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
12-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
13-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

10

11-01-2021 ರಿಂದ 
12-01-2021

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

11-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
12-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

09

11-01-2021

ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

11-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

08

08-01-2021

ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

08-01-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ

 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

07

07-01-2021

ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

07-01-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ

 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

06

05-01-2021

ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

05-01-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

05

04-01-2021 ರಿಂದ 

08-01-2021

ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ‘ಡ್ರಗ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ’ ಕುರಿತುಪರಿಚಯ್ಮಾಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

04-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
05-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
06-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
08-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

04

04-01-2021 ರಿಂದ 

 08-01-2021

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

04-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
05-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
06-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
08-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

03

01-01-2021,

02-01-2021,

04-01-2021 ರಿಂದ

08-01-2021,

11-01-2021 ರಿಂದ

13-01-2021,

15-01-2021,

16-01-2020

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 

01-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
04-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
05-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
06-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
08-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

11-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು 13-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

15-01-2021-2ಅವಧಿಗಳು

16-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು    

02

01-01-2021 ರಿಂದ

08-01-2021

ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

01-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
04-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
05-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
06-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
08-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು

01

29-12-2020 ರಿಂದ
02-01-2021 ಮತ್ತು
04-01-2021 ರಿಂದ

08-01-2021

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

29-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
30-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
31-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
01-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
04-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
05-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
06-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
08-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಪ್ರೋ|| ಎಂ. ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-01-2021 05:06 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080