ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

 

 ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ -ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ

ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು

ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ

ಇಲಾಖೆ

ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ

27

23-02-2021 ರಿಂದ             02-03-2021

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ಕ್ಯಾಂಪಸ್

23-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
24-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
25-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
26-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
01-03-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
02-03-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಬಿ.ಶಶಿಕಲಾ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು,

26

23-02-2021 ರಿಂದ             25-02-2021

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ GSTP's ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ಕ್ಯಾಂಪಸ್

23-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
24-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
25-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

25

22-02-2021 ರಿಂದ             26-02-2021

ಎಫ್‌ಎಎ  ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನ್-ಲೈನ್

22-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
23-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
24-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
25-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
26-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

24

22-02-2021 ರಿಂದ             25-02-2021

ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ಕ್ಯಾಂಪಸ್

22-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
23-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
24-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು
25-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು (ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತುಬೋಧಕರು

23

20-02-2021

ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ -ಆನ್-ಲೈನ್

20-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಾಡಿಗ್,

ಸಮಾಲೋಚಕರು

22

19-02-2021

ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-ಆನ್-ಲೈನ್

19-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಾಡಿಗ್,

ಸಮಾಲೋಚಕರು

21

19-02-2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ(PFMS) ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಆನ್-ಲೈನ್

19-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಬಿ.ಶಶಿಕಲಾ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

20

18-02-2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ(PFMS) ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಆನ್-ಲೈನ್

18-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಬಿ.ಶಶಿಕಲಾ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

19

18-02-2021

ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-ಆನ್-ಲೈನ್

18-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಾಡಿಗ್,

ಸಮಾಲೋಚಕರು

18

17-02-2021

ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-ಆನ್-ಲೈನ್

17-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಾಡಿಗ್,

ಸಮಾಲೋಚಕರು

17

16-02-2021

ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-ಆನ್-ಲೈನ್

16-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಾಡಿಗ್,

ಸಮಾಲೋಚಕರು

16

16-02-2021 ರಿಂದ             20-02-2021

ಸಿಟಿಒಗಳಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ಆನ್-ಲೈನ್

16-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
20-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

15

15-02-2021 ರಿಂದ             20-02-2021 ಮತ್ತು            22-02-2021

ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಆನ್-ಲೈನ್

15-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
20-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
21-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
22-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

14

15-02-2021 ರಿಂದ             19-02-2021

ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಕ್ಯಾಂಪಸ್

15-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
17-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
18-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
19-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ)

13

15-02-2021

ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-ಆನ್-ಲೈನ್

15-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಾಡಿಗ್,

ಸಮಾಲೋಚಕರು

12

15-02-2021

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಕ್ಯಾಂಪಸ್

15-02-2021-4 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು

11

11-02-2021 ಮತ್ತು             12-02-2021

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಆನ್-ಲೈನ್

11-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
12-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ

 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

10

11-02-2021 ಮತ್ತು             12-02-2021

ಖಜಾನೆ II ರ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಆನ್-ಲೈನ್

11-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
12-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

09

09-02-2021 ಮತ್ತು            10-02-2021

ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-ಆನ್-ಲೈನ್

09-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
10-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್  ಕೆ.  ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

08

09-02-2021 ಮತ್ತು             10-02-2021

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಆನ್-ಲೈನ್

09-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
10-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ

 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

07

08-02-2021 ರಿಂದ              12-02-2021

ಸಿಟಿಒಗಳಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಆನ್-ಲೈನ್

08-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
09-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
10-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
11-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
12-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

06

08-02-2021 ಮತ್ತು              09-02-2021

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಆನ್-ಲೈನ್

08-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
09-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು (ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು

05

05-02-2021 ರಿಂದ             06-02-2021

ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು
ಭಾಗ -II ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಆನ್-ಲೈನ್

05-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
06-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

04

05-02-2021 ರಿಂದ             06-02-2021

ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು
ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಆನ್-ಲೈನ್

05-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
06-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ


ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

 

03

02-02-2021 ರಿಂದ             06-02-2021

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸ್-ಆನ್-ಲೈನ್

 

02-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
04-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
05-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
06-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ


ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

 

02

01-02-2021 ರಿಂದ             06-02-2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಆನ್-ಲೈನ್

01-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
04-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
05-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
06-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ.ಸಿ. ಸಮಾಲೋಚಕರು

01

27-01-2021 ರಿಂದ

04-02-2021

ಒಬಿ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎಂ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಆನ್-ಲೈನ್


01-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
03-02-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-03-2021 12:14 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080