ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2020

 

ಆನ್-ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಸೆಂಬರ್- 2020‌

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ತರಬೇತಿದಿನಾಂಕ

ತರಬೇತಿಹೆಸರು

ತರಬೇತಿಯಅವಧಿ

ಇಲಾಖೆ

ತರಬೇತಿಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ

31

01-01-2021,           02-01-2021, 04-01-2021 ರಿಂದ 08-01-2021, 11-01-2021 ರಿಂದ 13-01-2021, 15-01-2021, 16-01-2020    

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

01-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
04-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
05-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
06-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
08-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು                  11-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
12-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
13-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
15-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
16-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
08-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು    

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

 

ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು     

30

01-01-2021 ರಿಂದ 08-01-2021

ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

01-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
04-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
05-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
06-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
08-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು

29

01-01-2021 ಮತ್ತು 02-01-2021

ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

01-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು(ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )

28

01-01-2021 ಮತ್ತು 02-01-2021

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

01-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

27

31-12-2020

ಜೆಂಡರ್ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ದೃಷ್ಷಿಕೋನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

31-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

26

30-12-2020

ಜೆಂಡರ್ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ದೃಷ್ಷಿಕೋನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

30-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

25

29-12-2020 ಮತ್ತು 30-12-2020

ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ’ ಕುರಿತು ಆನ್- ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

29-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
30-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

24

29-12-2020 ರಿಂದ
02-01-2021 ಮತ್ತು
04-01-2021 ರಿಂದ 08-01-2021

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

29-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
30-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
31-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
01-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
02-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
04-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
05-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
06-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
07-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು
08-01-2021-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಪ್ರೋ|| ಎಂ. ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )

23

29-12-2020

ಜೆಂಡರ್ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ದೃಷ್ಷಿಕೋನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

29-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

22

29-12-2020

ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

29-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

21

28-12-2020

ಜೆಂಡರ್ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ದೃಷ್ಷಿಕೋನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

28-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

20

28-12-2020

ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

28-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

19

23-12-2020

ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

23-12-2020-4 ಅವಧಿಗಳು

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

18

21-12-2020, 23-122020, 24-12-2020 ಮತ್ತು
28-12-2020 ರಿಂದ 31-12-2020

ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

21-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
23-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
24-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
28-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
29-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
30-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆಸಲಹೆಗಾರರು
(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತುಬೋಧಕರು

17

21-12-2020

ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

21-12-2020-4 ಅವಧಿಗಳು

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

16

19-12-2020

ಮಕ್ಕಳ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

19-12-2020- 2- ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು

ಪ್ರೋ|| ಎಂ. ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )

15

15-12-2020 ರಿಂದ 18-12-2020

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

15-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು 16-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು 17-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು 18-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

14

15-12-2020

ರಿಂದ 17-12-2020

ಎಲ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರೊ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ದೃಷ್ಷಿಕೋನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

15-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು 16-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು 17-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

13

11-12-2020

ಐ ಬಿಸಿ ಮತ್ತ ಯ ಎನ್‌ ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

11-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

12

08-12-2020 ರಿಂದ
11-12-2020

ಐ ಬಿಸಿ ಮತ್ತ ಯ ಎನ್‌ ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

08-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
10-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
11-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

11

08-12-2020 ರಿಂದ
11-12-2020


ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಡಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಜೆಂಡರ್ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

08-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
10-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
11-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

10

07-12-2020 ರಿಂದ
08-12-2020

ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

07-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
08-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಿ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸಲಹೆಗಾರರು
(ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತುಬೋಧಕರು

9

07-12-2020 ರಿಂದ
11-12-2020 ಮತ್ತು
14-12-2020 ರಿಂದ
19-12-2020

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

07-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
08-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
10-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
11-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
14-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
15-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
16-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
17-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
18-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
19-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

8

07-12-2020 ರಿಂದ
11-12-2020 ಮತ್ತು
14-12-2020 ರಿಂದ
18-12-2020

ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

07-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
08-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
10-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
11-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
14-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
15-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
16-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
17-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
18-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )

7

07-12-2020 ರಿಂದ
11-12-2020

ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ‘ಡ್ರಗ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ’ ಕುರಿತುಪರಿಚಯ್ಮಾಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

07-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
08-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
09-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
10-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
11-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

6

05-12-2020

ಐ ಬಿಸಿ ಮತ್ತ ಯ ಎನ್‌ ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

05-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

5

04-12-2020 ರಿಂದ
05-12-2020 ಮತ್ತು
07-12-2020 ರಿಂದ
08-12-2020

ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು- ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ / ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

04-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
05-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
07-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
08-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಡಿಗ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು

4

04-12-2020 ರಿಂದ
05-12-2020

"ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

04-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
05-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ. ಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು

3

02-12-2020

ಐ ಬಿಸಿ ಮತ್ತ ಯ ಎನ್‌ ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

02-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ವಾಣೆಜ್ಯ ತೆರೆಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧಕರು

2

01-12-2020 ರಿಂದ
02-12-2020

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

01-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
02-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಧ್ಯ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

1

01-12-2020 ರಿಂದ
02-12-2020

"ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

01-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು
02-12-2020-2 ಅವಧಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-01-2021 01:01 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080