ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನವೆಂಬರ್‌ 2019

ನವೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ  ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ತರಬೇತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
21 29/11/2019 & 30/11/2019  ಖಜಾನೆ/2 ರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರ್ ಮನನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 2 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ . ಎನ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
20 27/11/2019 ಎಲ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ. ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ. ನ ಎ.ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಟಿ.ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರೊ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ದೃಷ್ಷಿಕೋನ ತರಬೇತಿ. 1 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
19 27/11/2019 & 28/11/2019  ಖಜಾನೆ/2 ರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರ್ ಮನನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 2 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ . ಎನ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
18 26/11/2019 ಎಲ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ. ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ. ನ ಎ.ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಟಿ.ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರೊ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ದೃಷ್ಷಿಕೋನ ತರಬೇತಿ. 1 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
17 25/11/2019 ಮಾಸ್ಟರ್ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. 1 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
16 25/11/2019 & 26/11/2019  ಖಜಾನೆ/2 ರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರ್ ಮನನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 2 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ . ಎನ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
15 21/11/2019 & 22/11/2019  ಖಜಾನೆ/2 ರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರ್ ಮನನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 2 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ . ಎನ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
14 20/11/2019 & 21/11/2019 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ‘ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್’ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 2 ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಂಠ, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
13 19/11/2019 ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ / ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ / ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. 1 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಎಸ್, ಬೋಧಕರು  
12 18/11/2019 & 19/11/2019 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಣಕಾಸೇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ 2 ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಂಠ, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
11 18/11/2019 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ‘ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್’ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 1 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )  
10 18/11/2019 - 21/11/2019 ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಹಣಕಾಸು) ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ‘ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ’ “ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳು (ಕಾನೂನು)” ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ  ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
9 18/11/2019 - 21/11/2019   ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ಹರಿದಾಸ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
8 16/11/2019 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ‘ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ .192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್’ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 1 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )  
7 14/11/2019  “ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. 1 ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
6 13/11/2019 ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ / ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ / ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. 1 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಎಸ್, ಬೋಧಕರು  
5 12/11/2019 - 14/11/2019 ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ " 31ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ GST (IECG)" ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.  3 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ  
4 11/11/2019 - 14/11/2019 ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕುರಿತು ಪುನರ್ ಮನನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  4 ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ಹರಿದಾಸ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು  
3 8/11/2019 ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ / ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ / ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. 1 ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಎಸ್, ಬೋಧಕರು  
2 04/11/2019 - 08/11/2019   ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಎಸ್, ಬೋಧಕರು  
1 04/11/ 2019 - 30/11/2019 ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಹಂತ / II ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ / 3rd batch 22   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಂಠ, ಸಮಾಲೋಚಕರು  

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-03-2020 05:33 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080