ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜುಲೈ 2019

ಜೂನ್ 2019 ರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು‌

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತರಬೇತಿ ದಿನಾಂಕ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ  ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ತರಬೇತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
23 31/07/2019 - 03/08/2019 ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ . 4 GoKDepts& PSUs  ಶ್ರೀ ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಉಪ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 29/07/2019 - 07/08/2019 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 9   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಉಪ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21 29/07/2019 - 02/08/2019  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 5   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಎಮ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ, ಸಲಹೆಗಾರರು ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 25/07/2019 & 26/07/2019  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ . 2 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ . ಎನ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 24/07/2019 ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ / ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ / ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. 1 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಎಸ್, ಬೋಧಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18  23/07/2019 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ "ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ GST"ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ / ಬ್ಯಾಚ್ / II 1 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 22/07/2019 - 25/07/2019 ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ, ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು 4 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. 4 ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ಹರಿದಾಸ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 22/07/2019  ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ "ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ GST"ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ / ಬ್ಯಾಚ್ / I. 1 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 22/07/2019 & 23/07/2019 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. 2 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ . ಎನ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 16/07/2019 -20/07/2019 ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 5 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ . ಎನ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 11/07/2019 & 12/07/2019 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 2 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ . ಎನ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 11/7/2019  “ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು” ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. 1 ಸಹಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 08/07/2019 - 12/07/2019  ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 5   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಎಮ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ, ಸಲಹೆಗಾರರು ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 08/07/2019 - 10/07/2019 ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಹಣಕಾಸು) ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ‘ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ’ “ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳು (ಕಾನೂನು)” ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಎಸ್, ಬೋಧಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 6/7/2019 ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು 2 ರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 1 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 5/7/2019 ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ / ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ / ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. 1  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಎಸ್, ಬೋಧಕರು   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 04/07/2019 / 06/07/2019 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು 3 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 3  ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 04/07/2019 / 31/07/2019   ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಹಂತ / II ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 22 ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಂಠ, ಸಮಾಲೋಚಕರು   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 4/7/2019 ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ / ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ / ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. 1  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಎಸ್, ಬೋಧಕರು   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 4/7/2019 ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು 2 ರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 1 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 2/7/2009 ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು 2 ರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 1 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 01/07/2019 - 04/07/2019  ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 4   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಎಸ್, ಬೋಧಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 01/07/2019 / - 05/07/2019  ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 5   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-03-2020 01:59 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080