ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2019-20

ANNUAL TRAINING CALENDAR - 2019-20 

Month SL No. Name of the  Centre Name of the Programme  Target Group of the Participants Duration of   Training (Trg. Days) Target per Batch (Trainers)  Training Hall Total  No. of  Trainees Course Director Date of Training
May-19         1 PEM Workshop on Review of GPDP guidelines  from Gender Audit Perspective Depts of GoK 1 20 Manthana 20 Soumya Ponnappa A 4/5/2019
2 PRM Orientation Programme for Senior officers on GST CTD 1 50 Auditorium 50 H N Srikantamurthy 13/5/2019
3 PRM Orientation Programme for Master Trainers  on GST CTD 1 100 Auditorium 100 H N Srikantamurthy 14/5/2019
4 PEM Workshop on Tax Law IT security and GST  DoT- KII 2 75 Auditorium 75 Soumya Ponnappa A 14-05-2019 to 15-05-2019
5 PEM Workshop on Tax Law IT security and GST  DoT- KII 2 75 Auditorium 75 Soumya Ponnappa A 17-05-2019 to 18-05-2019
6 PEM Workshop on Tax Law IT security and GST  DoT- KII 2 75 Auditorium 75 Soumya Ponnappa A 21-05-2019 to 22-05-2019
7 PRM 3 days training programme for GSTPs on GST STPs 3 30 Manthana 30 H N Srikantamurthy 27-05-2019 to 29-05-2019
8 PRM 3 days training programme for the officers of Excise dept. on Drug Law Enforcement.  Excise 3 30 Manthana 30 K C Haridas 27-05-2019 to 29-05-2019
9 FAD Training Programme on S&FR for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 34 Manthana 34 Dr Anantha Ramu M R 27-05-2019 to       31-05-2019
10 FAD Training programme on Law for the officers of KSA&AD  KSA&AD 4 34 Manthana 34 Manjunath Hegde 27-05-2019 to 30-05-2019
          24          
Jun-19
  1 FAD Training programme Auditing for the officers of KSA&AD  KSA&AD 9 25 Manthana 25 V S Srikanta 10-06-2019 to 19-06-2019
2 PEM  AD to DD Information and Communication Technology DoT 5 32 Manthana 32 Shashikala K B 10-06-2019 to 14-06-2019
3 FAD Training Programme on S&FR for the officers of KSA&AD KSA&AD 5 30 Manthana 30 Dr Anantha Ramu M R 11-06-2019 to 15-06-2019
4 PRM 3 days Training on Computer skills and operation for the probationary officers of CTD CTD 3 28 Manthana 28 H N Srikantamurthy 13-06-2019 to 15-06-2019
5 PEM Refresher Course for Treasury officers -KII DoT- KII 3 30 Manthana 30 Soumya Ponnappa A 13-06-2019 to 15-06-2019
6 FAD Training Programme on OB for the officers of KSA&AD  KSA&AD 4 17 Manthana 17 SManjunath Hegde 17-06-2019 to 20-06-2019
7 FAD On the Job training of IA&AS officers of 2017 Batchs IA&AS officers 6 2 Manthana 2 Prof. M R Narayana 17-06-2019 to 22-06-2019
8 PRM One day Workshop on (Panel Discusstion)  Procurement  Procedure  PRIs of TP 1 30 Manthana 30 S R Chandraiah 17-06-2019
9 PEM Ministry of Women & Child Development(MWCD) training Depts of GoK 3 30 Manthana 30 Soumya Ponnappa A 19-06-2019 to 21-06-2019
10 PRM 3 days training programme for the officers of Excise dept. on Detection Investigation & Prosecution  Excise 4 30 Manthana 30 K C Haridas 17-06-2019 to 20-06-2019
11 PEM Refresher Course for Treasury officers - KII DoT- KII 3 30 Manthana 30 Soumya Ponnappa A 20-06-2019 to 22-06-2019
12 PRM 3 days Training on Computer skills and operation for the probationary officers of CTD CTD 3 28 Manthana 28 H N Srikantamurthy 19-06-2019 to 20-06-2019
13 FAD Training programme on Law for the officers of KSA&AD  KSA&AD 4 34 Manthana 34 Manjunath Hegde 24-06-2019 to 27-06-2019
14 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 25/6/2019
15 FAD Training Programme on Information & Communication Technology  KSA&AD 6 30 Manthana 30 Shashikala K B 24-06-2019 to 29-06-2019
16 PMC Finance for non-Finance officers  Depts of GoK 4 30 Manthana 30 Sreenivasa A 25-06-2019 to 28-06-2019
17 PRM 3 days Training on Computer skills and operation for the probationary officers of CTD CTD 3 28 Manthana 28 H N Srikantamurthy 27-06-2019 to 29-06-2019
18 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 6/28/2019
19 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 29/6/2019
        69          
Jul-19
Jul-19 1 FAD Training programme on Law for the officers of KSA&AD  KSA&AD 4 34 Manthana 34 Manjunath Hegde 01-07-2019 to 04-07-2019
2 FAD Training Programme on S&FR for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 34 Manthana 34 Dr Anantha Ramu M R 01-07-2019 to 05-07-2019
3 FAD Professional Course Phase II for Probationers of KSA&AD KSA&AD 22 30 Manthana 30 V S Srikanta 04-07-2019 to 31-07-2019
4 PITS 3 days Training on Computer skills and operation for the probationary officers of CTD CTD 3 28 IT 28 H N Srikantamurthy 04-07-2019 to 06-07-2019
5 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 4/7/2019
6 FAD Legal Soumya Ponnappa Aects BBMP 3 30 Manthana 30 Manjunath Hegde 08-07-2019 to 10-07-2019
7 FAD Training programme on Financial Management for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 32 Manthana 32 Prof. M R Narayana 08-07-2019 to 12-07-2019
8 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 11/7/2019
9 PEM PRI Workshop for officer of Treasury DoT- KII 2 80 Auditorium 80 Vinayak Nadig 11-07-2019 to 12-07-2019
10 PRM 3 days training programme for GSTPs on GST STPs 3 30 Manthana 30 H N Srikantamurthy 15-07-2019 to 17-07-2019
11 FAD Training Programme on Commercial Accounts  for the officers of KSA&AD  KSA&AD 6 32 Manthana 32 Sreenivasa A 15-07-2019 to 20-07-2019
12 PITS Training Programme on ICT for the officers of KSA&AD  KSA&AD 6 25 IT 25 Shashikala K B 15-07-2019 to 20-07-2019
13 PEM Treasury operations – part I DoT 5 32 IT 32 Soumya Ponnappa A 16-07-2019 to 20-07-2019
14 PEM PRI Workshop for officer of Treasury DoT- KII 2 80 Auditorium 80 Vinayak Nadig 22-07-2019 to 23-07-2019
15 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 24/7/2019
16 PEM PRI Workshop for officer of Treasury DoT- KII 2 80 Auditorium 80 Vinayak Nadig 25-07-2019 to 26-07-2019
17 PRM One day Workshop on (Panel Discusstion)  Procurement  Procedure  PRIs of TP 1 30 Manthana 30 S R Chandraiah 26/.07/.2019
18 PRM 3 days training programme for GSTPs on GST STPs 3 30 Manthana 30 H N Srikantamurthy 29-07-2019 to 31-07-2019
19 FAD Rerfresher training for Internal Financial Accountants (IFA) of Secretariat  Secretariat of GoK 3 30 Manthana 30 V S Srikanta 29-07-2019 to 31-07-2019
20 PMC Project Management  Depts of GoK 4 30 Manthana 30 Sreenivasa A 31-07-2019 to 03-08-2019
21 FAD Training programme on Public Finance for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 33 Manthana 33 Prof. M R Narayana 29-07-2019 to 02-08-2019
22 FAD Training programme Auditing for the officers of KSA&AD  KSA&AD 9 25 Manthana 25 Sreenivasa A 29-07-2019 to          07-08-2019
        96          
Aug-19
Aug-19 1 PRM 3 days training programme for GSTPs on GST STPs 3 30 Manthana 30 H N Srikantamurthy 1-08-2019 to       03-08-2019
2 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 3/8/2019
3 FAD Professional Course Phase II for Probationers of KSA&AD KSA&AD 22 30 Manthana 30 V S Srikanta 02-08-2019 to 31-08-2019
4 PEM Public Financial Management for the officer of DoT DoT 5 35 IT 35 Prof. M R Narayana 05-08-2019 to 09-08-2019
5 PRM 3 days training programme for GSTPs on GST STPs 3 30 Manthana 30 H N Srikantamurthy 06-08-2019 to      08-08-2019
6 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 Sukanya G Nayak 7/8/2019
7 PRM One day Workshop on (Panel Discusstion)  Procurement  Procedure  PRIs of TP 1 30 Manthana 30 S R Chandraiah 7/8/2019
8 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 3 35 IT 35 Vinayak Nadig 07-08-2019 to 09-08-2019
9 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 8/8/2019
10 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 13-08-2019
11 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 S R Chandraiah 13/8/2019
12 PRM Orientation Programme for Senior officers  on GST CTD 1 50 Auditorium 50 H N Srikantamurthy 19-08-2019
13 PMC Procurement and Contract Management PSUs 4 30 Manthana 30 Sreenivasa A 19-08-2019 to     22-08-2019
14 PRM Treasury operations – part I DoT 5 32 IT 32 Soumya Ponnappa A 19-08-2019 to 23-08-2019
15 FAD Training programme on Law for the officers of KSA&AD  KSA&AD 4 34 Manthana 34 Manjunath Hegde 19-08-2019 to     22-08-2019
16 PRM Orientation Programme for Master Trainers  on GST CTD 1 100 Auditorium 100 H N Srikantamurthy 20-08-2019
17 PRm 3 days training programme for the officers of Excise dept. on Compounding  and Confiscation  Excise 3 30 Manthana 30 K C Haridas 19-08-2019 to     21-08-2019
18 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 3 35 IT 35 Vinayak Nadig 21-08-2019 to 23-08-2019
19 PEM Facilitating Gender Audit Depts of GoK 4 30 Manthana 30 Soumya Ponnappa A 27-08-2019 to 30-08-2019
20 PMC Indian Accounting Standards for the officers PSUs PSUs 6 30 Manthana 30 Sreenivasa A 26-08-2019 to 31-08-2019
21 PEM Ministry of Women & Child Development(MWCD) training Depts of GoK 3 30 Manthana 30 Soumya Ponnappa A 26-08-2019 to 28-08-2019
22 PMC Financial Statement Analyses  PSUs 4 30 Manthana 30 Sreenivasa A 27-08-2019 to 30-08-2019
23 PITS Training Programme on ICT for the officers of KSA&AD  KSA&AD 6 25 IT 25 Shashikala K B 26-08-2019 to 31-08-2019
24 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 29-08-2019 
        87          
Sep-19
Sep-19 1 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 3/9/2019
2 PMC Leadership and Managerial Skills  PSUs 5 30 Manthana 30 Sreenivasa A 03-09-2019 to 07-09-2019
3 FAD Training programme on Law for the officers of KSA&AD  KSA&AD 4 34 Manthana 34 K C Haridas 03-09-2019 to 06-09-2019
4 FAD Training Programme on S&FR for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 34 Manthana 34 Manjunath Hegde 03-09-2019 to      07-09-2019
5 PRM 3 days training programme for GSTPs on GST STPs 3 30 Manthana 30 H N Srikantamurthy 05-09-2019 to      07-09-2019
6 PRM One day Workshop on (Panel Discusstion)  Procurement  Procedure  PRIs of TP 1 30 Manthana 30 S R Chandraiah 09.09.2019
7 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 11/9/2019
8 PRM 3 days training programme for GSTPs on GST STPs 3 30 Manthana 30 H N Srikantamurthy 11-09-2019 to      13-09-2019
9 PRM 3 days training programme for the officers of Excise dept. on Drug Law Enforcement.  Excise 3 30 Manthana 30 K C Haridas 11-09-2019 to      13-09-2019
10 PRM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 3 80 Auditorium 80 Vinayak Nadig 11-09-2019 to 13-09-2019
11 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 12/9/2019
12 FAD Training Programme on Commercial Accounts  for the officers of KSA&AD  KSA&AD 6 32 Manthana 32 Sreenivasa A 16-09-2019 to      21-09-2019
13 FAD Training Programme on S&FR for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 34 Manthana 34 Dr Anantha Ramu M R 16-09-2019 to      20-09-2019
14 PEM Financial Codes Governing Treasuries  DoT 5 32 Manthana 32 Soumya Ponnappa A 16-09-2019 to      20-09-2019
15 PRM 3 days training programme for the officers of Excise dept. on Compounding  and Confiscation  Excise 3 30 Manthana 30 K C Haridas 18-09-2019 to   20-09-2019
16 FAD Training programme for officers of Directorate of Municipal Administration  DMA 3 30 Manthana 30 V S Srikanta 18-09-2019 to      20-09-2019
17 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 3 80 Auditorium 80 Vinayak Nadig 19-09-2019 to 21-09-2019
18 PEM Refresher Course on Tax Rules Income Tax and GST DoT 2 32 IT 32 H N Srikantamurthy 23-09-2019 to 24-09-2019
19 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 Sukanya G Nayak 24/9//2019
20 PMC Contract Management PSUs 4 30 Manthana 30 Sreenivasa A 24-09-2019 to      27-09-2019
21 FAD Service Matters  BBMP 3 30 Manthana 30 Manjunath Hegde 25-09-2019 to 27-09-2019
22 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 25/9/2019
23 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 26/9/2019
24 PRM One day Workshop on (Panel Discusstion)  Procurement  Procedure  PRIs of TP 1 30 Manthana 30 S R Chandraiah 30/09/2019
        68          
Oct-19
  1 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 4/10/2019
2 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 3 80 Auditorium 80 Vinayak Nadig 09-10-2019 to 11-10-2019
3 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 S R Chandraiah 10/10/2019
4 FAD One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK BBMP 1 30 Manthana 30 Manjunath Hegde 11/10/2019
5 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 Sukanya G Nayak 11/10/2019
6 PMC Auditing for PSUs and Departments PSUs 4 30 Manthana 30 Sreenivasa A 14-10-2019 to   17-10-2019
7 FAD Refresher Course  for the officers of KSA&AD  KSA&AD 6 40 Manthana 40 Prof. M R Narayana 14-10-2019 to   19-10-2019
8 PEM Facilitating Gender Audit Depts of GoK 4 30 Manthana 30 Soumya Ponnappa A 14-10-2019 to 17-10-2019
9 PRM 3 days training programme for the officers of Excise dept. on Detection Investigation & Prosecution  Excise 3 30 Manthana 30 K C Haridas 17-10-2019 to   19-10-2019
10 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 3 80 Auditorium 80 Vinayak Nadig 17-10-2019 to 19-10-2019
11 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 Shashikala K B 21/10/2019
12 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 21/10/2019
13 PITS  Refresher Course on Information and Communication Technology DoT 3 32 IT 32 Shashikala K B 22-10-2019 to 24-10-2019
14 PMC DPR & PA PSUs 5 30 Manthana 30 Sreenivasa A 21-10-2019 to 25-10-2019
15 PEM Refresher Course on Tax Rules Income Tax and GST DoT 2 32 IT 32 H N Srikantamurthy 24-10-2019 to 25-10-2019
        39          
Nov-19
  1 FAD  Professional Course Phase II for Probationers of KSA&AD KSA&AD 22 30 Manthana 30 V S Srikanta 04-11-2019 to 02-12-2019
2 PEM Refresher Course on Law And Service Rules DoT 2 32 Manthana 32 Vinayak Nadig 04-11-2019 to 05-11-2019
3 PRM 3 days training programme for GSTPs on GST STPs 3 30 Manthana 30 H N Srikantamurthy 04-11-2019 to   06-11-2019
4 FAD Training Programme on S&FR for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 34 Manthana 34 Manjunath Hegde 04-11-2019 to   08-11-2019
5 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 6/11//2019
6 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 S R Chandraiah 7/11/2019
7 PRM Orientation Programme for Senior officers  on GST CTD 1 50 Manthana 50 H N Srikantamurthy 11/11/2019
8 FAD Training programme on Law for the officers of KSA&AD  KSA&AD 4 34 Manthana 34 K C Haridas  11-11-2019 to  14-11-2019
9 PRM Orientation Programme for Master Trainers  on GST CTD 1 100 Auditorium 100 H N Srikantamurthy 12/11/2019
10 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 2 80 Auditorium 80 Soumya Ponnappa A 12-11-2019 to 13-11-2019
11 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 13/11/2019
12 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 14/11/2019
13 PRM 3 days training programme for the officers of Excise dept. on Compounding  and Confiscation  Excise 3 30 Manthana 30 K C Haridas 18-11-2019 to   20-11-2019
14 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 11/19/2019
15 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 2 80 Auditorium 80 Vinayak Nadig 21-11-2019 to 22-11-2019
16 PRM Trining one day workshop on Audit Pharas/ Ethicsin Financial Accountability) Depts of GoK 1 30 Manthana 30 V S Srikanta 22/11/2019
17 PEM Financial Codes Governing Treasuries  DoT 5 32 Manthana 32 Soumya Ponnappa A 25-11-2019 to      29-11-2019
18 PMC Financial Business Analyses  PSUs 4 30 Manthana 30 Sreenivasa A 26-11-2019 to   29-11-2019
19 PRM Trining one day workshop on Audit Pharas/ Ethicsin Financial Accountability) Depts of GoK 1 30 Manthana 30 V S Srikanta 29/11/2019
20 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 2 80 Auditorium 80 Vinayak Nadig 29-11-2019 to 30-11-2019
        63          
                     
Dec-19
Dec-19 1 FAD Training Programme on Commercial Accounts  for the officers of KSA&AD  KSA&AD 6 32 Manthana 32 Sreenivasa A 02-12-2019 to    07-12-2019
2 PITS Training Programme on ICT for the officers of KSA&AD  KSA&AD 6 25 IT 25 Shashikala K B 02-12-2019 to    07-12-2019
3 FAD  Professional Course Phase II for Probationers of KSA&AD KSA&AD 22 30 Manthana 30 V S Srikanta 03-12-2019 to  31-12-2019
4 PRM One day training on Financial management for PRIs(Executive officer ZP/TP 1 30 Manthana 30 V S Srikanta 3/12/2019
5 PEM Leadership Skills for the officer of DoT DoT 4 10 Manthana 10 SManjunath Hegde 03-12-2019 to 06-12-2019
6 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 5/12/2019
7 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 6/12/2019
8 PRM 3 days training programme for GSTPs on GST STPs 3 30 Manthana 30 H N Srikantamurthy 09-12-2019 to    11-12-2019
9 FAD Leadership and Stress Management BBMP 3 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 09-12-2019 to     11-12-2019
10 FAD Training Programme on S&FR for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 34 Manthana 34 Dr Anantha Ramu M R 09-12-2019 to    13-12-2019
11 FAD Training programme on Law for the officers of KSA&AD  KSA&AD 4 34 Manthana 34 K C Haridas 10-12-2019 to    13-12-2019
12 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 2 80 Auditorium 80 Soumya Ponnappa A 12-12-2019 to 13-12-2019
13 FAD Training programme on Financial Management for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 32 Manthana 32 Prof. M R Narayana 17-12-2019 to    21-12-2019
14 PRM One day training on Financial management for PRIs(Executive officer ZP/TP 1 30 Manthana 30 V S Srikanta 17/12/2019
15 PRM 3 days training programme for the officers of Excise dept. on Alcohol and Alcoholometry  Excise 3 30 Manthana 30 K C Haridas 18-12-2019 to    20-12-2019
16 PRM 3 days training programme for GSTPs on GST STPs 3 30 Manthana 30 H N Srikantamurthy 19-12-2019 to    21-12-2019
17 PMC 2 day workshop on Recent Developments in Financial reporting and taxations for the officers of PSUs PSUs 2 30 Manthana 30 Sreenivasa A 20-12-2019 to    21-12-2019
18 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 2 80 Auditorium 80 Vinayak Nadig 23-12-2019 to 24-12-2019
19 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 Sukanya G Nayak 26/12/2019
20 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 2 80 Auditorium 80 SManjunath Hegde 26-12-2019 to 27-12-2019
21 PRM One Day Workshop on Improments in Performance Standards Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 30/12/2019
        72          
Jan-20
Jan-20     1 day  free slot             1/1/2020
1 FAD  Professional Course Phase II for Probationers of KSA&AD KSA&AD 22 30 Manthana 30 V S Srikanta 02-01-2020 to  30-01-2020
2 PRM 3 days training programme for GSTPs on GST STPs 3 30 Manthana 30 H N Srikantamurthy 02-01-2020 to    04-01-2020
3 FAD Commercial Accounts BBMP 3 30 Manthana 30 Manjunath Hegde 02-01-2020 to    04-01-2020
4 PRM One day Capsule Training on DDOs’ Duties & Delegations for the officers of GoK Depts of GoK 1 30 Manthana 30 Shashikala K B 3/1/2020
5 PRM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 2 80 Auditorium 80 Vinayak Nadig 03-01-2020 to     04-01-2020
6 FAD Training programme on Government Accounts for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 36 Manthana 36 H N Srikantamurthy 06-01-2020 to    10-01-2020
7 PEM Workshop on Gender Budgeting Depts of GoK 1 30 Manthana 30 Soumya Ponnappa A 6/1/2020
8 PEM Workshop on Gender Budgeting Depts of GoK 1 30 Manthana 30 Soumya Ponnappa A 7/1/2020
9 FAD Training programme on Law for the officers of KSA&AD  KSA&AD 4 34 Manthana 34 Manjunath Hegde 07-01-2020 to    10-01-2020
10 PEM Training programme on OB & HRM for the officer of Treasury  DoT 4 32 Manthana 32 SManjunath Hegde 07-01-2020 to 10-01-2020
11 PRM 3 days training programme for the officers of Excise dept. on Drug Law Enforcement.  Excise 3 30 Manthana 30 K C Haridas 08-01-2020 to    10-01-2020
12 PRM One Day Workshop on Improments in Performance Standards Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 9/1/2020
13 PEM Refresher Course on Treasury operation DoT 2 32 IT 32 Soumya Ponnappa A 09-01-2020 to 10-01-2020
14 PRM One day training on Financial management for PRIs(Executive officer ZP/TP 1 30 Manthana 30 V S Srikanta 9/1/2020
15 PEM Workshop on Gender Budgeting Depts of GoK 1 30 Manthana 30 Soumya Ponnappa A 10/1/2020
16 PEM Workshop on Gender Budgeting Depts of GoK 1 30 Manthana 30 Soumya Ponnappa A 14/1/2020
17 PEM Workshop on Gender Budgeting Depts of GoK 1 30 Manthana 30 Soumya Ponnappa A 16/1/2020
18 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT 2 80 Auditorium 80 Vinayak Nadig 16-01-2020 to    17-01-2020
19 PEM Refresher Course on Financial Codes Governing Treasuries DoT 2 32 Manthana 32 Soumya Ponnappa A 16-01-2020 to 18-01-2020
20 PRM One Day Workshop on Improments in Performance Standards Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 16/1/2020
21 PMC Two Day Workshop on Contract Management and Arbitration for the officer of PSUs PSUs 2 30 Manthana 30 Sreenivasa A 17-01-2020 to    18-01-2020
22 PRM Trining one day workshop on Audit Pharas/ Ethicsin Financial Accountability) Depts of GoK 1 30 Manthana 30 V S Srikanta 20/1/2020
23 FAD Training programme on Public Finance for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 33 Manthana 33 Prof. M R Narayana 20-01-2020 to    24-01-2020
24 FAD Training Programme on S&FR for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 34 Manthana 34 Dr Anantha Ramu M R 20-01-2020 to    24-01-2020
25 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 29/1/2020
26 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 2 80 Auditorium 80 SManjunath Hegde 30-01-2020 to    31-01-2020
        77          
Feb-20                    
    Feb-20 1 PRM 3 days training programme for GSTPs on GST STPs 3 30 Manthana 30 H N Srikantamurthy 03-02-2020 to             05-02-2020
2 PEM Law and Service Rules  DoT 5 32 Manthana 32 Vinayak Nadig 03-02-2020 to 07-02-2020
3 PRM One Day Workshop on Improments in Performance Standards Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 7/2/2020
4 PRM Orientation Programme for Senior officers  on GST CTD 1 50 Manthana 50 H N Srikantamurthy 10/2/2020
5 PEM Treasury Operations part II  DoT 5 32 IT 32 Soumya Ponnappa A 10-02-2020 to 14-02-2020
6 PRM Orientation Programme for Master Trainers  on GST CTD 1 100 Auditorium 100 H N Srikantamurthy 11/2/2020
7 PRM One Day Workshop on Improments in Performance Standards Depts of GoK 1 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 14/2/2020
8 PRM Trining one day workshop on Audit Pharas/ Ethicsin Financial Accountability) Depts of GoK 1 30 Manthana 30 V S Srikanta 14/2/2020
9 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 14/2/2020
10 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 2 80 Auditorium 80 Vinayak Nadig 14-02-2020 to 15-02-2020
11 PRM 3 days training programme for the officers of Excise dept. on Detection Investigation & Prosecution  Excise 3 30 Manthana 30 K C Haridas 17-02-2020 to             19-02-2020
12 FAD Training Programme on S&FR for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 34 Manthana 34 Dr Anantha Ramu M R 24-02-2020 to             28-02-2020
13 PEM Refresher Course for DDOs and Treasury officers DoT- KII 2 80 Auditorium 80 SManjunath Hegde 19-02-2020 to 20-02-2020
14 PEM Law and Service Rules  DoT 5 32 Manthana 32 Vinayak Nadig 24-02-2020 to 28-02-2020
15 FAD Training programme Auditing for the officers of KSA&AD  KSA&AD 9 25 Manthana 25 Sreenivasa A 24-02-2020 to    04-03-2020
        45          
Mar-20
Mar-20 1 PEM Refresher Course on Leadership skills  for DoT DoT 2 30 Manthana 30 SManjunath Hegde 03-03-2020 to 04-03-200
2 FAD Training Programme on S&FR for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 34 Manthana 34 Dr Anantha Ramu M R 09-03-2020 to 13-03-2020
3 PRM Trining one day workshop on Audit Pharas/ Ethicsin Financial Accountability) Depts of GoK 1 30 Manthana 30 V S Srikanta 10/3/2020
4 FAD Audit and Audit paras BBMP 3 30 Manthana 30 Manjunath Hegde 11-03-2020 to 13-03-2020
5 FAD Training Programme on S&FR for the officers of KSA&AD  KSA&AD 5 34 Manthana 34 Manjunath Hegde 16-03-2020 to    20-03-2020
6 PEM One day workshop  on PFMS/CSS/Central Programmes  Depts of GoK 1 30 IT 30 Manjunath Hegde 11/3/2020
          17          

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-06-2020 05:48 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080