ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಟೆಂಡರ್‌/ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌/ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಟೆಂಡರ್‌/ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಟೆಂಡರ್‌ /ಪ್ರಕಟಣೆ ದಾಖಲೆ

2023-24

02. ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋ(Research Fellow) ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌(Research Associate) ಹುದ್ಧೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 20-05-2023 30-06-2023 ಅಧಿಸೂಚನೆ | ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
01. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.   15-05-2023  03-06-2023 ಪ್ರಕಟಣೆ | ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 

2022-23

06. ಜೂನಿಯರ್‌ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ 12-11-2023 27-01-2023 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.
05. ವಾಹನ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕಟಣೆ. 06-01-2023 11-01-2023 ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ-1 & 2
04. ಜೂನಿಯರ್‌ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ. 21-10-2022 27-12-2022 ಪ್ರಕಟಣೆ| ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
03. Tender Notice Inviting Tender to Provide Annual Maintenance Contract for Civil and Allied Works in FPI Campus. 27-10-2022 10-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ. 08-05-2022 31-05-2022 ಪ್ರಕಟಣೆ | ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
 01. ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎಂಪನೆಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತದ(Expression of Interest) ಆಹ್ವಾನ 01-05-2022  01-06-2022 ಅಧಿಸೂಚನೆ | ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

2021-22

6.

ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋ(Research Fellow) ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌(Research Associate) ಹುದ್ಧೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

23-03-2022 25-04-2022 ಅಧಿಸೂಚನೆ | ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
5.

ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೇಟರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಹೌಸ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನ.

01-02-2022 17-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4.

ಯೂನಿಸೆಫ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಯವ್ಯಯದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

8-11-2021 25-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3.

ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ "Landscape, Garden and Potted Plants etc" ಗಳ ಸಮಗ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ -2 ನೇ ಕರೆ .

23-09-2021 11-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2. ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ "Landscape, Garden and Potted Plants etc" ಗಳ ಸಮಗ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ. 23-08-2021 08-09-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1.  ಯೂನಿಸೆಫ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಯವ್ಯಯ-2022-23 ದ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಂಯೋಜಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ  30-06-2021  15-07-2021 ಪ್ರಕಟಣೆ
ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಅರ್ಜಿ
ಆಡಳಿತ ಸಂಯೋಜಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅರ್ಜಿ

2020-21

8.  ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್‌ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 25-02-2021 04-03-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7. ಎಫ್‌ ಪಿ ಐ ಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆ
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ
30-12-2020 16-01-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6.  ಎಫ್‌ ಪಿ ಐ, ಪಿಎಂಯು ಮತ್ತು ಎಫ್‌ ಆರ್‌ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ದರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ   ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ 13-11-2020 02-12-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಹರಾಜು ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ 10-07-2020 22-07-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4. ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 25-06-2020 09-07-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3.  ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಹರಾಜು ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ 23-06-2020 07-07-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 05-06-2020 20-06-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 1 ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಹರಾಜು ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ  02-06-2020  18-06-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-05-2023 05:51 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080